Pionier


Walter Willigenburg (50) groeide op in een stabiel gezin, doorliep verschillende opleidingen en voltooide zijn universitaire studie Biologie in Wageningen. Door een toevallige samenloop van omstandigheden werd hij gevraagd als directeur voor een commercieel adviesbureau. Hij werd eigenaar van diverse adviesbureaus en beleefde financiële voor- en tegenspoed. Na tien jaar ondernemen drong de vraag zich op: “Waar doe ik het voor?” Hij ervoer steeds meer innerlijke onvrede en een gevoel van leegte in zijn bestaan, zijn maatschappelijk verworven positie maakte hem weinig gelukkig.
 
Een grote verandering in zijn leven vond plaats toen zijn moeder ernstig ziek werd. Op zoek naar genezing voor haar komt hijzelf door een krachtige gebeurtenis tot geloof en begrijpt hij wie Jezus Christus is. Hij wordt een door geloof gepassioneerd mens en verandert zijn bedrijf radicaal van een geldgerichte naar een mensgerichte organisatie. Er ontstaat een toenemend verlangen om God en mensen te dienen en Walter bidt voor en zoekt nieuwe wegen om hieraan invulling te geven.

Op een dag is daar ineens het idee van “HiP”: Mensen, die lid zijn van een kerk, mobiliseren om praktische hulp te geven aan mensen in nood, ongeacht culturele en religieuze achtergrond. Hierdoor de kerk zichtbaar(der) maken door kerkleden in contact te brengen met mensen buiten de kerk. Walter beschrijft de visie in één A4-tje en gaat in gesprek met kerkleiders. De visie vindt weerklank, maar hem wordt verteld dat hij als visiedrager zelf aan de slag zal moeten. Walter pakt de handschoen op en richt in 2005 de stichting Hulp in Praktijk (HiP) op, samen met vrienden uit het bedrijfsleven.

Anno 2015 participeren in de stichting HiP Nederland meer dan 400 kerken met 3000 vrijwilligers van vrijwel alle kerkelijke richtingen. In de meer dan 30 plaatsen in Nederland werden inmiddels duizenden gezinnen en personen geholpen.
 
In de jaren na 2005 brak ook interesse door vanuit het buitenland voor het HiP-concept. Met name uit Afrika en Europa. Om dit proces te stimuleren, werd in de zomer van 2009 de organisatie HiP-International opgericht. Inmiddels zijn er HiP-stichtingen in landen als Kameroen, Ghana, Bulgarije, Roemenië en Duitsland.
 
Het persoonlijke verhaal van Walter ging verder. Als directeur heeft hij leiding gegeven aan de eerste vijf jaar van HiP in Nederland. Onbezoldigd, naast het leiden van zijn eigen bedrijf. De operationele leiding van HiP Nederland heeft hij eind 2009 overgedragen, eind 2012 nam hij afscheid als voorzitter van Stichting HiP.

In 2012 gaat hij aan de slag met een nieuw diaconaal instrument; geheten Buurtvrij. Met Buurtvrij roept hij lokale kerken op om verantwoordelijkheid te nemen en betrokkenheid te tonen voor mensen in de directe omgeving van het kerkgebouw; de wijk. Het idee van Buurtvrij is gebaseerd op present te zijn in de buurt, naast kwetsbare mensen te gaan staan en hen in woord en daad bij te staan waar dat kan en waar daar behoefte aan is. Door liefde, erkenning en waardering te tonen, maken christenen een groot verschil in het leven van hun medemens.

Op 1 januari 2013 wordt HiP International omgevormd tot een brede diaconale organisatie: The Act Foundation werd geboren. Vanuit deze stichting wordt visie en voorbeeld (best practices) gecommuniceerd van diaconale, missionaire projecten die in woord en daad uitdrukking geven aan de roeping van de Kerk; mensen verzoenen met God. Buurtvrij en het HiP-concept zijn producten van de stichting.

Van ondernemer werd Walter sociaal pionier in de Nederlandse samenleving, maar ook een pionier op het kerkplein. Door vanuit de Bijbel over de roeping van de Kerk  te spreken, groeit hij uit tot een spreker wiens inhoud zich kenmerkt als no-nonsense en inspirerend. Walter spreekt zowel in Nederland als in het buitenland. Hij preekt in zondagsdiensten en spreekt op toerustingavonden van kerken van vele gezindten als PKN, GKV, RKK, CGK, VPE, enzovoort.

Een groot deel van zijn tijd werkt hij nu in een inloophuis in zijn woonplaats Zeist, waar hij mensen in een probleemwijk helpt en begeleidt. In het najaar van 2014 is Walter door zijn lokale kerk (PKN) ingezegend als buurtpastor. 

© ACT Foundation 2019 Contact

Ontwerp en realisatie: